by on 15 hours ago
 قصۀاوّلین بوسۀ داغ؛سلام....یادتــه یـــک روز بلند افتابیدر ابی بیکران دریاامواج ترا به من رساندندامواج ترانه بار تنهاچشمان تو رنگ اب بودندانگه که ترا در اب دیدمدر غربت ان جهان بی شکلگویی که ترا به خواب دیدماز تو تا من سکوت و حیرتاز من تا تو سکوت و تردیدما را می خواند مرغی از دورمخواند به باغ سبز خورشیددر ما تب تند بوسه می سوختما تشنه ی خون شور بودیمدر زورق ابهای لرزانبازیچه ی عطر و نور بودیممی زد می زد درون دریااز دلهره ی فرو کشیدنامواج امواج نا شکیبادر طغیان به هم رسیدندستانت را دراز کردیچون ج...
1 view 3 likes
by on 20 hours ago
ســــلام؛گاهی میشه توی تمام تنهایی ها فریاد کشیدهمــۀ ما هـــآ نــه یک زمانی ، بلکه خیـــلی وقتها متصل به رویاهامون بودیم...اما خیــــلی از رویا هامون  سوختنـــد و  و ساخته نشدنــــد...چو در دست تو باشیم ندانیم سر از پاےچو سرمست تو باشیم بیفتد سر و دستارمولانا
2 views 2 likes
by on September 20, 2019
سَــــلام،عزیـــزانم؛پــــاییز در راه است 🍂صدای قدمهایش را میشنویـــــد؟خدایـــا فقط اندکی از تابســـتون مــونده،،،اما با این همه شور و نشاط بچّه هاکیف و کفش و لباس مدسه و خش خش برگها،،، مهر پیداست،حتی در این دوران کمبود عاطفه ها وبی مهری هایِ زیــــادباز هم پاییـز زیباست!
1 view 3 likes
by on September 19, 2019
زمان چیز عجیبست... میدود... جلو میرود... ودوست داشتنى ترین آدم هاى زندگیت را یا كهنه میكند یا عوض!!! بعضى ها یا تغییر میكنند یا حقیقت درونشان مشخص میشود!!! زمان دیر یا زود به تو ثابت خواهد كرد  كه كدامشان ماندنى اند و كدامشان رفتنى!!! 
2 views 6 likes
by on September 18, 2019
ســــلام قطعاً میدونی که وقتی کسی به زندگیمـــان وارد میشودخدا او را به دلیلی میفرستدیا برای درس گرفتن از اوو یا برای ماندن با او برای همیشه . . . "میخواهم بدانی که هنـــــوز هم برایم تمام نشده ای!"از ذهنم نرفته ای و هنوز در قلبم ادامه داری.حتی همین حالا که نیستی هم از صبح تا شب در کارهای روزمره ی من خلاصه شده ای و رویای 'اینجا بودنت' به خوابِ همیشگی بیداری هایم تبدیل شده است.میخواهم بدانی که همه ی این ها به زبانِ ساده یعنی :"دوستت دارم ".و گمان میکنم این ساده ترین تعبیرِ دوست داشتن است..آیا ساد...
2 views 4 likes
by on September 18, 2019
سلام میـــدونـــی؟ستاره ای شده ام غرق آسمان دلتکه راه عشق کشاندم به کهکشان دلتپریده ام همه ی انتظار عالم رابه سمت روشن آرام آشیان دلت... یک استکان بوسه داغیه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایهحـــالا؛یــک پیاله گل سرخِ عاشق؛یک کف دست نانِ  زلالیُّ و صداقتاز شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شوداین صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …
1 view 3 likes
by on September 17, 2019
  ســـلام؛پاییز نزدیک است ...دلمیک تُ می خواهدکه دوستت دارم هایم رابا برگهای نارنجی این شهربه موهایت سنجاق کنمتا پاییزبهارِ عاشقِ ما باشد ....
1 view 4 likes
by on September 15, 2019
✔ ســـلام عزیزم؛ شاید خوشبختی آدم ساده‌ای بودهکـــه بـــا لباس‌های ســـــادهحرف‌های سادهدردهای سادهیادم هستبند کفشش‌ را همخودمان می‌بستیم!حالا به مانگاه هم نمی‌کند...من هم هی میخــوام؛.. ✔میخواهم "‌عاشقت کنم"و این مانند آن است که بخواهم؛کوهِ یخ را با "ها" کردن آب کنم...!
1 view 2 likes
by on September 15, 2019
:heart:ســــلام عزیز دلم:heart:✔ مبادا رد لــــــب هایِ نـــازَت،روی فنجانهای کافه ها جا مانده باشد...واااای خدا نکنـــد؛مَبــــادا بچشد غریبه ایطعمِ بهشتیَش را...
1 view 5 likes
by on September 13, 2019
می‌پسندم پائیز راکه معافم می‌کند از پنهان کردندردی که در صدایم می‌پیچدو اشکی که در نگاهم می‌چرخد …و به همه می‌گویم:سرما خورده‌ام …
3 views 9 likes
by on September 13, 2019
روزگار دیکته گفت و من نوشتمغافل ار آنکه دیکته نبودسرنوشتم بود که با دستانم داشتم رقمش میزدمسرنوشتی که بعدا از آن نالان خواهم شد...دیکته ام را بیست شدمولی چه فایده کهدر گذران زندگی در صفرش ماندم
1 view 5 likes
by on September 13, 2019
من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوماین جهان را عاری از هر غصه وغم میکشمبهر دلها مهربانی بی قراری یک دلیهر دلی را در کنار شاخه ای گل میکشماندر این دنیا کسی بر کس ندارد برتریمن غنی را با فقیر، یکجا یکسان میکشمزشت وزیبا خالق وپروردگار ما یکیستزشت وزیبا ، پیش هم ، امّااکه  انسان میکشمعشق هایی که در آن بوی خیانت میدهندتا ابد محکوم دل تنگی به زندان میکشمهرکجا قلبی شکست ، مابی تفاوت بوده ایماری اری بهردلهای شکسته ، نیز درمان میکشممن در این دنیا تمام مردمش را بی درنگبا تنی سالم ، لب خندان ،خرامان میکشمدلت...
1 view 3 likes