علی امیرعسجدی
by on November 1, 2019
6 views
مُسـَــکّّـــن آغوشت را
نه هلال احمر دارد
نه کوچه هاى ناصر خسرو
ونههیــچجایِدیــگر، این ..
بدترین تجویز شَـــب هاى بیقــراریِ من است❤️
همان گوشه خالی دلِ پُر از مِهــرَت
که هیچ کس پیدایش نمی کند، هیچ کس
میـــدانم آن جا را برای من کنار گذاشــتــه ای❤️
❤️من بی تو وقلب مهربون تو بیقرارم بیـــقـــرار...❤️ای جــــونــــم
Posted in: Health