علی امیرعسجدی
by on November 1, 2019
10 views
مُسـَــکّّـــن آغوشت را
نه هلال احمر دارد
نه کوچه هاى ناصر خسرو
ونههیــچجایِدیــگر، این ..
بدترین تجویز شَـــب هاى بیقــراریِ من است❤️
همان گوشه خالی دلِ پُر از مِهــرَت
که هیچ کس پیدایش نمی کند، هیچ کس
میـــدانم آن جا را برای من کنار گذاشــتــه ای❤️
❤️من بی تو وقلب مهربون تو بیقرارم بیـــقـــرار...❤️ای جــــونــــم
Posted in: Health