علی امیرعسجدی
by on November 3, 2019
6 views
بنشین كه من با هرنظر با چشم دل با چشم سر
هر لحظه خود را مست تر از روی زیبایت كنم
بنشینم و بنشانمت آنسان كه خواهم خوانمت
وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت كنـــم
Posted in: Health