علی امیرعسجدی
by on November 3, 2019
7 views
ســـلام،ســازم ، راست میگوید .....
کمی ناکوک و بد حالم.....
مخالف میزنم ، زیرا ....
مخالف گشته اقبالم....
دلم می خواهد امشب را در آوایش رها باشم....
ولی افسوس دلتنگم .....
ولی افسوس بی بالم.....
اسیر اشک نافرمان ....
اسیر بغض حرمانم....
گلو را می فشارد دل ....
پر از قیلم ،پر از قالم....
نه آهی و نه سودایی ....
نه شوری و نه غوغایی....
دل آرایی ندارم تا که پرسد حال و احوالم.....
به دامان تو افتادم ولی دامن کشی کردی....
خدایا تومبداءِعشقی وعاشقی کرده و بنده نوازی مینالم...
Posted in: Health
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ممنووونم؛سیّده زهراسادات خانم وفریباخانم عزیز2665.png
November 3, 2019