علی امیرعسجدی
by on November 4, 2019
7 views
ســـلام؛میــدونم،بــاورش سخت است …
که ما روزی انتخاب های محکمِ هم بودیم…
دو دلبستــۀشیــدایِ هم، دو تا عاشق…
و این روزها هر کداممان سعی می کند
ماهرانه تر نقش بی تفاوت بودن را بازی کند
یادم می آید،
یک روز پرسیده بودم چه احساسی در جهان میتواند دو نفر را برای همیشه کنار هم نگه دارد ؟
و تو گفته بودی عشق …
اما عشق هم نتوانست!
وای،نمیدونم چرا این عشق هم آلوده وآغشتــۀ ی به خودخواهی شد
یا شاید آنچه ما حسّش میکردیم نامش عشق نبود! هوســی بیش نبوده! …
گاهی فکر میکنم اگر همان دوستان آشنا اما غریبه ی هم باقی می ماندیم پیوندمان همیشگی میشد …
و من چقدر دلم، برای خنده های از ته دل روزهای پاک و بی توقع دوستیمان تنگ است …
Posted in: Health, Society
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ممنووونم یاران باصفاآقانیما آقا پارساوآیسوداخانم بزرگوار2665.png
1
1
November 4, 2019