علی امیرعسجدی
by on November 5, 2019
14 views
مدیریت خویش؛ کنترل خشم
ماباید درهرحال یبتوانیم روی نیّات،اعمال وافکارخودکنترل داشته باشیم.
باهمۀ سختیِ غلبۀ بر رفتارهای تکانشی، ما باید تمرین خودکنترلی رامدام داشته باشیم
مثلاًوقتی عصبانی هستیم پیش از حرف زدن باشتاب وعتاب،تمرین کنیم سکوت را ...وکمی فکر کنیم.
بهترین کلمات آرام بخش من و طرفِ مقابلم کدامند؟
اگر آن شخص از ما کوچکتر است، نگاهش کنیم، تا 10 بشماریم و بعد صحبت کنید.
«، ..میتوان آرام ذکرگفت مثل الله اکبـــر، لااله الاّالله،صلوات.»
اگر آن شخص همسن ما است، تا 30 بشماریم و بعد صحبت کنیم.
«یا هرکدام ازذکرهارا دوبار تکرار کنیم»
اگر آن شخص از شما بزرگتر است، تا 50 بشماریم و بعد صحبت کنیم
«هرکدام از ذکرهارا سه بارتکرارکنیم»
اگر آن شخص خانم شما است، فقط بشمارید و آرام ذکرها بگوئیـــد هرگز صحبت نکنید!!
شـــوخی,
اگر آن شخص شوهر شما است، اصلا لازم نیست بشمارید یاذکربگوئید؛ نشمارید و فقط هی صحبت کنیدو رفتارخشم آلودخود راتوجیه کنید
Posted in: Health, Education, Society
علی امیرعسجدی
2665.png سلام ممنونم حمیدآقا رزمجو، سپاس فریباخانم2665.png
1
1
November 5, 2019
zohreh
عااالی
1
1
November 6, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngممنووونم زهره خانم فرییاخانم خانم دکترپروانه خانم آقا پارسا سپاس2665.png
1
1
November 9, 2019