علی امیرعسجدی
by on December 1, 2019
11 views
گوش حسوداڹ ڪر
اینجاے شعرم بلندتر مےگویم:
""دوســـتــتــــ...دارمــــ
"دوســــــتت دارم"
تاهمه بدانند:
جدایے ما
مثڸ جدایےآسماڹ و زمیڹ
محاڸ است…
بدانند اگرچہ دوری
اما همیشہ درقلبمے…
حتےزیرِ خاڪ…
Posted in: Health, Society