علی امیرعسجدی
by on December 3, 2019
6 views
میدانى چیست..!
یڪ وقت هایى باید خودت را بہ بیخیالى بزنى...
بیخیــــال تمـــام ادم هایى ڪه دوســــتت ندارند!
بیخیال تمام ڪار هایى ڪه مى خواستى بشود...ولى نشد!
بیخیال تمام رڪب هایى ڪه خوردى!
بیخیال هر ڪس ڪه امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت!
بیخیال تلاش هاى بى نتیجہ ات...،
دوست داشتن هاى بى ثمر ات!
وقتى ڪسى دوستت ندارد اصرار نڪن!
وقتى ڪسى برایت وقت ندارد خودت را بہ زور در برنامہ هایش جا نده!
وقتى ڪسى نمى خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو!
زندگى همین است!
شاید تو براى همہ وقت بگذارى ولى قرار نیست همہ دوستت داشتہ باشند
و برایت وقت داشتہ باشندشاید بهانہ هایشان براى فرار تو را قانع نڪند...
ولى بہ قول سموئل بڪت:
"گاهى فقط باید لبخند بزنى و رد شوى...
بگذار فڪر ڪنند نفهمیدى...!
Posted in: Health, Society