علی امیرعسجدی
by on December 3, 2019
7 views
عاقبت گر عمر، باشد ماندگار
میــــگذارم این سخن را یادگار
مینــویســـــم روی کوه بی ســتون
زنــــده بــــادا یــــارانِ خوب روزگار
معنای عشق هم،غیر سلام و علیک نیست
وقتی سلام رکن نماز است، پس سلام!
قبل از سلام جام تشهد گرفته ایم
ما کشتگان مسلخِ عشقیم، والسلام
Posted in: Health, Society