علی امیرعسجدی
by on December 4, 2019
12 views
اصلاً به این فکر نکن که دیگران
برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور
و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و
می دانی درست است را بکن
و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند
به جای اینکه زمانشان را
به پای حسادت و قضاوت و تقلید
تلف کنند دنبالِ اهداف و
آرزوهایشان باشند ...
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرصِ
جوشان می‌شوی و آدم ها با حرف ها
و قضاوت هایشان مانندِ آب ...
نزدیکشان که می شوی ،
نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی وبامتانت
در سکوتیمعنا دار کارِ خودت را بکنی
که گاهی آرامشِ انسان در همین
ندیدن ها و نشنیدن هاست
Posted in: Health, Education, Society
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3