علی امیرعسجدی
by on December 4, 2019
10 views
ســـلام،حال من خوب است ،
نه اینکه همه چیزِ جهانم خوبِ خوب باشد
نه اینکه مشکلی نباشد
حال من خوب است
چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم
و آسمان را که ابری نبود
گنجشک ها روی سیم های برق ،
غرق در خیالِ مزرعه ی انگور ،
آواز می خواندند ،
و کسی با گربه های سرخوش
و بیخیالِ شهر ، کاری نداشت
کودکان شاد بودند ،
می دویدند و بازی می کردند ،
و در چشم تمام آدم ها ،
اشتیاق بی مانندی موج می زد ،
انگار که همه شان عاشق بودند و
انگار که خبرهای خوبی در راه بود
حال من خوب است چون ایمان دارم
که چیزی به خوب شدنِ
حالِ جهانم نمانده ،
چون می توانم زیبایی های دنیا را
ببینم ، آرامش بگیرم و
دستان مهربان خدا را ببوسم ،
چون می توانم از لبخند دوستانم
امید بگیرم و از اخمِ دشمنانم انگیزه !
حال من خوب است،چون اراده کردهامبرخوبی ،
چون خواسته ام که خوب باشمودر خوبیهاسیرکنم تامیتوانم
Posted in: Health, Education, Society