علی امیرعسجدی
by on December 5, 2019
11 views
من در بحبوحۀ زندگی تجارب زیادی را یاد گرفته ام
مثلاً برایِ زندگیِِ سعادتمندانه و خوب ، نباید
به غیر از خداوند ،اولیاءَالله و احکام نورانیِ شریعتش، هیچ موضوعی و هیچ فردی وابسته شد
وابستگی فقط درد دارد
آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و
شخصیتش یادش می رود !
آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش
تحقیر می شود !
وابسته که باشی ، محدود می شوی
از قطارِ موفقیت جا می مانی
زندگی یعنی بپذیری بعضی ها
شعار نمی دهند و واقعا
بخاطرِ خودت می روند
بپذیری بعضی از دست دادن ها
به نفعِ توست ...
در این دایره ی سرگردان ،
گویا عشق هم به کارِ آدم نمی آید .
دنبالِ اعتقادات وواقعیت هایاخلاقیوعلمی باش
گام های موفقیتت را محکمتر بردار
حس می کنم از دور بهتر می شود
هوای کسی را داشت !
حس می کنم بعضی نداشتن ها
با ارزش‌ترین داشته‌های آدم است
Posted in: Education, Society
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5