علی امیرعسجدی
by on December 16, 2019
22 views
آن كس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند
آن كس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آن كس که بداند و نداند که بداند
با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند
آن كس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرکـ خویش به مقصد برساند
آن كس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدّهر بماند
آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند
ملااحمدنراقی«ره»
Posted in: Health, Education, Society