علی امیرعسجدی
by on December 16, 2019
18 views
بایزيد بسطامي را پرسيدند:
اگر در روز رستاخيز خداوند بگويد چه آورده اي؛
چه خواهي گفت؟
بايزيد فرمود:
وقتي فقيري بر کريمي وارد ميشود,
به او نميگويند چه آورده اي؟.
بلکه ميگويند چه ميخواهي؟
هرچندماهمه مسئول افکارنیّات وگفتارورفتارخویشیم
وزندگى يک پاداش کریمانۀ الهی است, نه يک مکافات.
فرصتى است کوتاه تا ببالى ,بيابى , بدانى , بيانديشى , بفهمى , وزيبا بنگرى ,ودر نهايت چنانازاینموهبتالهیبهرمندباشی که خداوخودتدررضایتنمندی باشید و در خاطره ها بمانی
Posted in: Health, Education, Society
قاسم خزایی
2
2
December 16, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngســــلامممنووونم جناب آقای خزائی سپاس ازتوجهتون2665.png
1
1
December 16, 2019