علی امیرعسجدی
by on December 17, 2019
10 views
ســــلام؛ زندگی زیباتر میشود
به شرطی که همدیگرراببخشیم و به اندازه تمام برگ های رنگارنگ پاییز
برای یکدیگر آرزوهای خوب داشته باشیم..
بهترینها رو براتون آرزومندم عزیزانم
شـــایــدپاییـــز وفـــادار ترین فصل خداست
حافظه ی خیس خیابان های شهر را
همیشه همراهی می کند
ایجانـــم، رحمتالهیچه زیبـــا می بارد و می بارد…
و هر سال،عاشق تر از گذشته هایش
گونه های سرخ درختان شهر را،،،می بوسد و
لرزه می اندازد به اندام درختان
و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق
برای لمس تن زمین
که گاهی افتادن،نتیجـۀ ی فروتنی درعشق است
Posted in: Health, Society