علی امیرعسجدی
by on December 18, 2019
13 views
عزیزانم،به باوروایمان الهیتان یقین داشته باشید وکمربند مبارزه باکفرونفاقوالحاد رامحکم ببندید؛
خداوندهم بلطفش ما را از پیچ و خم‌های سخت وناپیدا عبور می‌دهــــد
┄┅┄┅✶❤️✶┄┅┄
من هم ناقابل دوستتون دارم دعاگوتون هستــم
┄┅┄┅✶❤️✶┄┅┄
Posted in: Health, Education, Society