علی امیرعسجدی
by on January 13, 2020
10 views
ســـلام؛یارانِ باصفا؛نگذارید گوش هایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده …
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده ،حتّی ایمان به آفریدگترهم بایدعمیق و باوری جانانه باشد
صادقانه زندگی کنید وصداقت درافکاروگفتارورفتار رانهادینه کنیم صادقانه زندگی کنیم
ما موجوداتی بهشتی هستیم؛کهبه اذن خداوند بسیار داناوتوانا از خاک سر براورده ایم.
امروزباحضورنمایندگان هواپیمائی جهانی ونمایندگان رسمیِ کاناداواُکراین،جعبۀ سیاه هواپیما ساقط شده باز خوانی شد ...
شُکراًلله که حقیقت آشکارگشت؛همچنانکه مهندس پروازایرانی مجوزپروازراامضاءنکرده، خلبانان ومهندسین پرواز اکراینی بامسئولیت خودشان ، و حتّی ادعایدخسارتِتأخیر ازایران هواپیمارا به پرواز درمیآورند...پسازهمان اوّل مقصّرند.
بعدازاوجگری موتورهواپیما آتش گرفته وهواپیما بسمت مراکرحساس نظامیِ ایران منحرف شته!
نمایندگان کانادا و اکراینی مسولیت راپذیرفته و خلبانان ومهندسین پروازهواپیمایِ اُکراینی را مقصّرحادثۀ تلخ دانسته اند!
وچون ایشان قوانین رامیداننــد؛ هیچ القابی به پدافند و سپاه ایران نداده اند
ولی وای برحال سلبرریتینی های وطنفروش خائن!!!
بدون هیچ دلیل ومدرکی موج سواری احساسات نموده وبه تحریک مردم و اشوب وجسارت به عکس سردار قلبها نمودند !
ودراین میان سفیرانگلیس میآدبه مقابل دانشگاه امیرکبیروآتش بیارمعرکه هم میشه که در حین دستگیری خودشوخیس میکنه!
ای کاش آقای ظریف واسطۀ آزادیِ او نمیشد تا به مردم توضیح میداد که سفیر روباه مکار انگل وساکسون چرا از تجمع تعدادی در آنجا عکس و فیلم گرفته ،
...و همراهش جعفر پناهیِ مشهور برای پاره کردن عکس سردارسلیمانی، آنها را تشویق میکرد!!!
«مرگ برمنافقین وکفّار »
Posted in: Health, Education, Society
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
عبادی
1f44f.png2b50.png2b50.png2b50.png
1
1
January 13, 2020