علی امیرعسجدی
by on January 14, 2020
10 views
:heart:سلام محبوب قلبم؛ :heart:
میگمآ؛بیـــاﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ را ﺳـﺎﺩﻩ ولطف وکرامت خدابدانیـــم؛خدای بسیارمهربانِ بنده نواز؛
ﺯﻧـﺪﮔــﯽ،اعتقادات،ﻋﺸــﻖ ،محبّت،ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ:sparkling_heart:
عبادات،نیکوکاری،صداقت،ﺭﻓﺘــﻦها ﺁﻣــﺪﻥهـــا،بودنهـــا:sparkling_heart:…
عادت کردن به نیکیهاوگریزاززشتیوا وپلیدیها ونفرت:sparkling_heart:...
ﺍﻣــﺎ ﭼﯿــﺰﯼ ﮐـﻪ ﺳــــــﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑـﺎﻭﺭ ﺍﯾـﻦ ﺳـﺎﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻥﻫـﺎﺳﺖ
Posted in: Health, Education, Society
Be the first person to like this.