علی امیرعسجدی
by on January 14, 2020
10 views
Life is not a bed of roses
Neither full of thorns
It’s beautiful
It’s wonderful
Needed to be careful
زندگی ، تختِ پر از گُلِ رُز نیست
و پر از خار نیز نیست
زندگی زیباست
شگفت انگیز است
اگرچه باید احتیاط کرد
Posted in: Health, Education, Society
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5