علی امیرعسجدی
by on January 15, 2020
11 views
ﻣﺎﺩﺭها با گذشت ترین قهرمانانِ زندگی هستند؛
ازهمون لحظه ای که مادرمیشوند شیرۀ جانشان رابفرزندانشان میبخشند
...ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ خانهراصفاداده ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸَنـــﺪ
ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶان ﺭﺍ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑننـــﺪ
اگرغذاکم بیـــآد،آنهاســــــیرهستند،
ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺮﻓﺘﻪ اند،،،ﺍﻣﺎ آنهابهترین ﻗﻬﺮﻣﺎنـان زندگــی هستنــد...
Posted in: Health, Education, Society
Love (1)
Loading...
1