علی امیرعسجدی
by on December 18, 2018
89 views

اگر کسی با تندی باهات حرفی زد،یا تورا راهنمائی،یا نصیحت کرد،

فوراً جوش نیــــار...سخنش را قطع نکن

چون درپشت تندی اش محبت عمیقی قراردارد،

مانندکسی نباش که ساعت زنگدار را میشکند

فقط به جرم اینکه اورا بیدارکرده است

Posted in: Education