علی امیرعسجدی
by on February 11, 2020
4 views
« ســلام دوستان نازنینم خیـــلی برام عزیزین ،باورکنید؛ »
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
هیچ نوزادی ۳۰ ساله زاده نمی شود!
هیچ کتابی از صفحه ۲۶۷ آغاز نمی شود!
هیچ دانه ای به صورت درخت ۴۰ ساله رشد نمی کند.
هیچ کارمندی یک شبه بازنشست نمی شود.
هیچ سربازی را نمی شناسم که روز بعد سرهنگ شده باشد.
برای تکامل هر یک از اینها مدت ها زمان و انرژی صرف شده است!
اصلا این قانون حقیقت است...
هر چرخه دوره تکاملی دارد...
پس انتظار نداشته باش
بدون تلاش یاکوشش کم و یک شبه
به نهایت یک هدف دست پیدا کنی.
تو جدا از این حقیقت نیستی...
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
Posted in: Health, Education, Society