علی امیرعسجدی
by on February 11, 2020
3 views
« ســلام گوشه ای ازهنرزندگیِ انسانی »
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
گوشه ای ازنر زندگیِدانسانی»،
درک این نکته است که
چگونه می توان کمی لذت برد
و مقدار زیادی تحمل کرد...
گاهی دلمان گرفت
ازآنهایی که در دلمان بودند
ازحرفهایی که زدند
و نتوانستیم جواب بدهیم..
نه اینکه بلد نبودیم
انگار چیزی در قلبمان
نمی گذاشت
چیزی به اسم حرمت
دلمان گرفت ازمعرفتشان ...
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
Posted in: Health, Education, Society