علی امیرعسجدی
by on February 12, 2020
3 views
کتاب عشــق بر طاق بلنــد است
ورای دست هر کوته پسند است.
ایعشقاوّلوآخرِ من؛
تجربـۀی اولین‌ها
با تُ زیباست
مثلا
شروع همین
اولین ثانیه‌های هر روزم.
دوستت دارم...
Posted in: Health, Education, Society