علی امیرعسجدی
by on February 12, 2020
3 views
« ســلام گوشه ای ازموسیقی عشق انسانی »
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
کتاب عشــق بر طاق بلنــــــد است
ورای دست هر کوته پسند است.
چهـ دِلنِشین است...
امواجِ صِداےِ آدَمهایے ڪهـ
موسیقےِ مِهر و مُحَبَتشاטּ را فَریاد میزَنَند...
آدَم هایے ڪهـ بامُحَبَتشان،زَمین را سِتاره باراטּ میڪُنَند
آدَم هایے ڪهـ با موسیقےِ ڪَلامِشاטּ بَراےِ امواجِ خروشاטּ دُنیا و آدَم هایَش لالایے میخوانند...
چهـ زیبا هَستَند قَلبهاےِ دَریایے انگار خـُـدا...
آنها را مےآفَرینَد تا با آهَنگِ صِدایِشاטּ غَم ها را جادو ڪُنَند
یا فاطِمَةَ الزَّهراءِالبتول تومادرانسانی ـ تو از افسوטּ دِل هاےِ دَریایے واهورا ئـےِ هَستے..
دِل هایے ڪهـ با سَمفونےِ مِهربانے و آرامِش
هَمیشهـ بِهتَرین ها را بَراےِ هَمهـ آرزو میڪُنَند....
دوســـتت دارم ای بانوای دختــر ای مادر ،دوســتت دارم
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
دوستتون دارم ودعاگوتون هستم
❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀
Posted in: Health, Education, Society
حمید رزمجو
سلام ... عالي
1
1
February 12, 2020