علی امیرعسجدی
by on February 12, 2020
3 views
قرآن کریم-سورۀی مبارکۀ صافات
شمائی که پیامبران خدا را تکذیب کردید « دعوت حق رانپذیرفتید» امروز عذاب سخت و دردناک خواهید چشید.
والبته بندگان جز به کردارناشایستشان مجازات نمیشوند.
همواره همه مسئول رفتار خویشند ، امّاسایۀرحمت وبخشش الهی جز بر بندگان پاک با اخلاص خداوند شامل نمیشود.
====================
/متن مفهومی/
خداوندا ما بندگان کوچکت رامشمول رحمت ومغفرتت قرارداده وعبادات ناقابلمان رابپذیر ...
الهی توفیقات روزافزونمان عطافرما .تا خادم خوبی برای راه صلحا و انبیاءواولیاءاللهوائمّۀ طاهرین علیهمُ السَّلام باشیم.ما که هیچ ادعایی نداریم.جز اینکه خادمی کوچک در راه جلبِ رضایت باشیم.
و اصلا کی میتواند ادعایی بکند.وقتی ما آنقدر در راه تو وبندگان و صلحای بزرگت، واقعآًحقیرو کوچکیم
.الهی عظمت نظم شگفت آفرینشت درآسمانها وزمین واینهمه زیبائی ونعمتهایب یشماراست،کهئشایستۀتکریم وتشکری فقط میگوئیــم؛ « سبحانَ ربِّیَ العظیمِ وَُبحمدهِ»
وتازه راه تشکرازخودت رانیزخودیادمان دادیالهی میلیاردهابارشکرت.
Posted in: Health, Education, Society