علی امیرعسجدی
by on February 14, 2020
5 views
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
عزیزانم، ولنتاین بهانه ای نیکوست،،،من هم شما را تا ابد و بی دلیل دوستتون دارم...کاش همه ی انســان ها عاشق بودند ...
آدمِ عاشق ، دلش به قدری از محبت ،
پُر است ... که جایی برای کینه ونفرت ندارد ...
آدمِ عاشق ، مهربان است وصبـــور...
آدمِ عاشق برای همۀ حق محورانِ عاشق، به اندازه ی کافی ،
تبسُّم ولبخند ورویگشاده وخونگرمی دارد ...
شاید اگر همه عاشق بودند ؛
جنگ ها ونفرتونیرنگهاوکشتاربیگناهان تمام می شد ...
دیگر دلیلی برای خودخواهی وتکبُّرو دشمنی نمی ماند ...
دعا کنیم همه عاشق حق باشند
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
کتاب عشــق بر طاق بلنــــــد است
ورای دست هر کوته پسند است.
Posted in: Health, Education, Society