علی امیرعسجدی
by on March 21, 2020
3 views
دوســــتـــان؛ آرزويم اينست که
بهاری بشود همـــۀ روزهــا وشبهاتون
ومن از دور ببينم
که پر از لبخندونشـــاط است
چشم و دنيا و همـــۀ دلهـــاتـــون
♥️الهـــی که به لطف خدا،روزهــای خوب و خوش در انتظارتون باشه. تنتون سلامت♥️
Posted in: Health, Education, Society
حمید رزمجو
سلام عيدتون مبارك
1
1
March 21, 2020