علی امیرعسجدی
by on March 22, 2020
3 views
جان ندارد بی لب شیرین جانان لذتی
بی عزیزان نیست عمر نازنین را لذتی
حسرتی دارم که بینم بار دیگر روی یار
گر درین حسرت بمیرم دور از ازو وا حسرتی
در درون دارم خـــروشی ای طبیبان پرسشی
در سفر دارم عزیزی ای عزیزان همتی
Posted in: Health, Education, Society