علی امیرعسجدی
by on March 22, 2020
4 views
سَـــلام یاران خوشدل،بفرمائیــدچاغاله بادوم
نانمک وآبلیموترش...نوبرانه،،؛هر کجا تو با منی
من خوشدلم ،گر بود در قعر چاهی منزلم...
با من که به چشـــم تو گرفتارم و محتاج
حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج..
Posted in: Health, Education, Society