علی امیرعسجدی
by on March 22, 2020
4 views
جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . .
کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . .
عزیـــزانم؛برآنچه گذشت
آنچه شکست
آنچه نشد
حسرت نخوریـــد
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .