علی امیرعسجدی
by on March 22, 2020
5 views
ســـلام؛سکوت هرکز اشتباه نمیکند
و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .
وباورکنیـــم کــه؛هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست
آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند
باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن مدار ماندوزندگی کرد ...
نه سوزان،نه یخبندان بلکه بهاری پرازشکوفه های ایمان وعشق وعرفان . . .
آری ازبهترین اهداف آفرینش ؛فهم ودرک وهوشمندی ومعرفت بندگی است؛
دربرابرعظمت توانمندی ودانش پروردگار
Posted in: Health, Education, Society