علی امیرعسجدی
by on March 23, 2020
3 views
اگررویِ اعمالی مراقبت کنیم؛، عاداتی نیکو خواهیم داشت .
اگرعاداتی نیکو رامکررداشته باشیم، اخلاقی نیکو ملکه خواهیم كرد .
انشاءَالله اخلاقی نیکواگر كاشتیــم، به لطف خدا سرنوشتی متعالی خواهیــم داشت .
«همیشه در ناگهانی ترین لحظه عزیزترین دارایی مان از دست میرود وهمیشه دیر یادمان می افتد برای آنچه که داریم با خوشحالی شکر گوییم ...همیشه دیر میشود واما بعدش تمام اندوهمان از حرف هایی ست که نزده ایم...»
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
آدمایی ارزش دوست داشتن رو دارند که ؛
بهت یاد میدهند چطور خودت رو دوست داشته باشی.
Those who worth loving are the ones who teach how to love yourself
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
Posted in: Health, Education, Society