علی امیرعسجدی
by on March 25, 2020
3 views
ســـــلام؛ﺩﺭ ﻗﻔــسِ " ﺧﯿــﺎﻝ ﺗﻮ " !
ﺗﮑﯿــﻪ ﺯﻧﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ " ﻗﻔَـــس،،،..!ﭘﺮ ﺑﮑـﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ️ !..♥️"
وای،عزیـــزم؛ زیر آوار نـگــاهــت،نفسی هست هنوز
توی درگاه محبــت،قدمی هسـت هنوز
من که ازمسـت شدن،توبـه زدم بازولی
تواگرٍمِـــی زده باشـــی،قدحـی هسـت هنوز♥️
🕊💜🕊💜🕊
Posted in: Health, Education, Society