علی امیرعسجدی
by on March 25, 2020
3 views
درختِ عشق در جانم شکوفه باران شده است !
بــاورکن برایِ من بَــهار تویی ...♥️
آمدنِ فصل ها بهانه بود
آری عزیــزدلَـــم،صبـــور بـــاش...
هــم حکـــمت را می فهمـــی
هــم قسمـــت را می چشـــی
هــم معجـــزه می بینـــی...♥️
🕊💜🕊
Posted in: Health, Education