علی امیرعسجدی
by on March 26, 2020
3 views
ســــلام؛تــامیتوانیدمتبسّمباشیدولبخند بزنید
بهار برای آمدنش وپرباربودنش به لبخندهای من و تو نیاز دارد
وانوارپربرکت خورشیدِ عالَمتــاب،
برای تابیدنش محتاج است به باورهای خوب ما
حواسهامون را از اخبار زرد برداریم
خانــۀامیــدمون را با حضورگرموپرانرژی و لبخندهایازعمقجانمون سبز نگه‌داریم
تامیتوانیـــم از ملودیِ دلنوازبلبلان وچکاوکان برشاخسارهای‌طبیعت خوب گوش کنیــم
کتاب‌های پرمحتوی ازدلخوشیها وخوب بخوانیم وصحنه های خوب زندگی رادرقابعکسهایباخاطراتزیباماندگارکنیـــم
ماه ومهتاب را نگاه کنیــم که دردلِشبها میان اینهمه تاریکی سیاهی به اعجازالهی می‌درخشد و قرن‌های زیادیست که تسلیم تاریکی نشده وانعکاس نورآفتاب رابنمایش میگذارد
به کرم ابریشم فکر کنــیـم که نشانه ای حیرت انگیز باخود دارد،دور خودش پیله می‌تند
این یعنی تحملسختیهاوشکستن دردها
کههمانپیلابریشم، و همانکِرم بعد از چند روز پروانه ایزیبــا می‌شود
بابالهـــای پرنقشونکار واین یعنی درمان
پس بپذیریم که هر پیله‌ وسختیومشکلی قرار است از مــا آدمِ بهترومقاومتری بسازد
♡دوستان من♡
تسلیم دردها نباشیـــم
که درمان
همیشه در دل دردها مستتر است
پیام درد را بگیر و برای ادامه
قوی‌تر شویم
کرم ابریشم در تاریکی و خفقان همان پیله است که پروانه می‌شود
زیباتر
باشکوه‌تر
آرام وآرامش بخش وآزادتـــر برای زندگیِ بهتر..
Posted in: Health, Education, Society