علی امیرعسجدی
by on May 9, 2020
7 views
عزیزِدلِ حضرتِ زهرا«سلامُ الله عَلَیها»
ســالرزوز ولادتت مبارکمولاجان
در جود و کرم دست خدا هست حسن
دست همه را وقت عطا بست حسن
نومید نگردد کسی از درگه او
زیرا که کریم اهل بیت است حسن
Posted in: Health, Education, Society