علی امیرعسجدی
by on May 23, 2020
4 views
ســـلام؛
خداوند دوست دار آشناست، عارف عاشق میخواهد نه مشتری بهشت...
مرحوم،دکتر علی شریعتی«ره»
نگهداشتن خشم مثل سم است. تو را از درون می‌خورد.
ما فکر می‌کنیم که نفرت سلاحی است که به سمت شخصی که به ما آسیب زده نشانه می‌رود.
اما نفرت شمشیری با تیغه خمیده است و با این شمشیر ما به خود مان بیشتر آسیب می‌زنیم.
✔️پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنیم
Posted in: Health, Education, Society