علی امیرعسجدی
by on June 28, 2020
3 views
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•
❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️
الهی کمی به متن موجود در حافظه موقتم تأمُّلی دارم
خیلی ازعزیزانم رفته اند آدرسی ازایشون در حافظه ندارم
برای خودمنوعی گزارش تخلُّف تهیه میبینم
نهایتاًدر نهانخانۀقلبــمبایگانیمکیکنم ؛
آخه چراخیلی ازدوستان میگویند؛به آنان دل می بندیم ،
که دوستمان ندارند! آیااینهماندوروئینیست؟!
و در آشکار
از آنان که
دوستمان دارند غافلیم
شاید این است
دلیل تنهایی ما ...
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•
❤️یاران باصفاو عزیز سروران عزیزم با خود واطرافیان روراست باشید بی هیچ ترسی،❤️
Posted in: Health, Education, Society