علی امیرعسجدی
by on June 30, 2020
4 views
گفتم ڪه دلتنگم بیا اےآنڪه درمان منے
گفتےڪنارم هستےوهمواره درجان منے
گفتم نمانده در دلم شورےدگر ازعاشقے
گفتےاگر لیلےشوم،مجنون و حیران منے
گفتم ڪه دیگربعد تو نورےنداردمحفلم
گفتےڪه شمع روشن هرجمع پنهان منے
گفتم بمان بارفتنت مشڪن توپیوندمرا
گفتےڪه درعشق وجنون هم عهدوپیمان منے
گفتم ڪه عڪست مانده در چشمان خیسم تا ابد
گفتےڪه هرشب تاسحر دراشڪ چشمان منے
گفتم برایت یک غزل شاید غزلخوانم شوے
گفتےڪه خود درشاعرےتڪ بیت دیوان منے
Posted in: Health, Education, Society