علی امیرعسجدی
by on June 30, 2020
3 views
.عزیزتــر می‌شود...
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
ســــلام؛نمیـــدانی،نمیدانی داشتنت ،
خیــلی غنیمت می‌شود؛داشتنت ...
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
میان تمام این نداشتن ها
میان تمام این نخواستن ها ...
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
میان تمام این نرسیدن ها
میان تمام این تلخی آخر قصه های امروز …
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
چقدر می چســــبد...
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
باورکن عزیــزم خیــــلی بع دل مینشینه داشتنت...
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!
قدر داشته‌هایمان را بدانیم…
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
Posted in: Health, Education, Society