علی امیرعسجدی
by on July 1, 2020
3 views
*درروابطانسانی شایسته است احکام شریعت الهی وعقلانیّت وپاکی وصداقت واستمرار ودوامِ متقابل ومتناسبباآدابورسوم قومی بودن وهدفمندی لحاظ شود...وگرنه ناپایداروبَدومتزلزل خواهدبود*
Posted in: Health, Education, Society