علی امیرعسجدی
by on July 29, 2020
7 views
ســـلام,عزیزان،رابطـــۀی خوب يــعــنـي❤️
كنـارش " آرامش " داشتـــه بـــاشــي❤️ ...
وابن ممکن نیست مگراینکه؛روابطِ انسانی ؛
مطابق شریعت واعتقادی خدائی ،پاک،صادقانه،متقابل ومستمرباشد،
نـــه اينكـــه هـــر روز بجــنگــي❤️
تــا دوســت داشتنــت رو ثــابــت كــنــي !❤️
حالاببین؛تو را دوست دارم ....
خیلی ساده
حتی بدون قافیه‌ای شعر یا‌ نثری عاشقانه !
ولی خدئی،صادقانه عمیق،عاشقانه ، از ته دلم
Posted in: Health, Education, Society
Be the first person to like this.