علی امیرعسجدی
by on July 30, 2020
7 views
سلام دوستی میگفت؛بـراي من تاسف نخوريد
چون لياقت زندگي کردن را دارم و راضي ام
ناراحت آدم هايي باشيد که به خودشان مي پيچند و
از همه چيزوزمینوزمان شاکي اند
آن ها که روش زندگي شان را دائم عوض مي کنند
همينطور دوستان و رفتارشان را
پريشاني شان دائمي است
ومتأسّفانه آنرا به همۀ اطرافیــان سرايتش مي دهند
باید که از آن ها دوري کنيد
يکي از کلمات کليدي آن ها عشق است
از آنان که ادعایِ بزرگی دارند
که هر آن چه مي گویندورفتار مکنند دستور خداست !خداکندکه اینگونه باشدکه نیست!!!هم بپرهيزيد
چرا که نتوانسته اند آن طور که مي خواهند زندگي کنند
براي من تاسف نخوريد
چون تنها باخدایم خلوت کرده ام ونجوای عاشقی ودعا گوی شمايم. 🖤
Posted in: Health, Education, Society
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3