علی امیرعسجدی
by on August 2, 2020
7 views
سلام،مهربانم ،بیــــا همواره ملایم اما تلاشگرباشیـــم،
اجازه ندهیــم دنیا باهمۀشیرینیهاش،ما را زمحبّت دور و خسته نماید…
به درد و رنج اجازه ندهیـــم که ما را بیزار بیحوصله نماید…
به تلخی ها اجازه ندهیـــم شیرینی ولذّت زندگیمـــان را از مون بربایند
Posted in: Health, Education, Society
Like (3)
Loading...
Love (1)
Loading...
4