علی امیرعسجدی
by on August 2, 2020
4 views
✨﷽✨ سلام
❤️چند دقیقه با امام علی علیه السلام
-اطاعت خـداغنیمت است
-حرص،قاتل حــریص است
-جـمال انسان به حـلم است
-همنشین نیـک غنیمـت است
-عیب علـم، خـودپسندی است
-برکت عمـــر در کار نیـک است
-رخنۀ دیــن به مـرگ علماء است
-فروتنــی انسان به کــــرم اوست
-بــرکت مـــال به زکات دادن است
-شفای قلب به قرآئت قـــــرآن است
-روشنی دل از خوردن حــــــلال است
-ورود دستهای زیاد در سفره برکت است
-زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است
-صلاح دین به تقواست، و فسادش به طمع
-افتخــار به فضیلت به از فخر به نژاد است
-طراوت و خرمی چهــره در راستگویی است
-هوشیاری و زیرکی خود را در ترک گناه قرار ده
-نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن با پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم)است
📚 کتاب نصایح، مؤلف:حضرت آیت الله مشکینی«ره»
🍂 ملتمس دعا علی امیرعسجدی 🌷
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3