علی امیرعسجدی
by on August 2, 2020
7 views
پناه
ميبرم به خدا
از عـيبي که «امروز» در خود می بينم،
و «ديروز»؛
ديگران را به خاطر هـمان عيـب؛ ملامت کرده ام ...
محتاط باشيم؛ در «سرزنش»؛
و «قضاوت کردن ديگران».
وقتي؛
نه از «ديروز او» خبر داريم؛
نه از «فرداي خودمان» ...
Posted in: Health, Education, Society
Like (3)
Loading...
3