علی امیرعسجدی
by on January 10, 2019
37 views

از درخت بیاموزیم برای بعضی ها باید

. از درخت بیاموزیم

برای بعضی ها باید ریشه بود،
تا امید به زندگی را به آنها بدهیم.

برای بعضی ها باید تنه بود،
تا تکیه گاه آنها باشیم.

برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود،
تا عیب های آنها را بپوشانیم.

برای بعضی ها باید میوه بود،
تا طعم زندگی کردن را به آنها بیاموزیم
نه زنده ماندن را

 

Posted in: Education