علی امیرعسجدی
by on January 14, 2019
43 views

66567695720108466329.jpg

1in5jh78tadjkqvjo40v.gif
77.gif


سلام؛باهمۀ سختیها و پستی بلندیهایِ دنیــا،

زندگی را دوســت دارم.

پش از آنکه واپسین نفس را برآرم
پیش از آنکه پرده فرو افتد
پیش از پژمردن آخرین گل
بر آنم که زندگی کنم
بر آنم که عشـــق بورزم
برآنم که عاشق باشم
در این جهانِ فانـی و ظلمانی
در این روزگار سَــرشار از فجایع
در این دنیای پر از حِقدو حَسَدوکینه،

هستند انسانهائی،که متعالی اند
گویــا کسانی که نیازمند منند
کسانی که نیازمند ایشانم.

فرمود ،خدایمان؛تَعاوَنوا؛

تَــعــاوَنُــواعَـلَی البِــرِّوالتَّـقوی
تا دریابیم ، شگفتی کنیم ، باز شناسیم
که می توانیم باشیم ، که می خواهیم باشیم
تا روزها بی ثمر نماندساعت ها جان یابد
لحظه ها مان گرانقدر و گُهَر بار شوند
هنــگامی که می خندیم به سُرور
هنــگامی که می گرییم به غَـم
هنگامی که لب فرو می بندیم.

Posted in: Society
ĦѦღi∂ɛн
لایک
1
1
January 14, 2019
علی امیرعسجدی
سلام ممنووونتون هستم عزیزان همپسند
January 15, 2019