علی امیرعسجدی
by on December 9, 2018
84 views

سلام میگـــم؛مگر می شود, 🌷
صدایم کنی
و برگ‌هایِ پاییزی به آغوشِ درخت باز نگردند؟میگردند،،،!
مگر می‌شود
نگاهت کنم و زمین بر آسمان نبارد؟میبــــارد...!
بیـــــــا بیشتر عاشق هم باشیـــم،بیــــا
تا شب سُرمه‌یِ عشق را به چشمانش بکشد..
تا ماه موهایِ خورشید را تویِ آیینه‌یِ صبح ببافد..
تا بهار رویِ زخم‌های پاییز شکوفه بپاشد..
بیا بیشتر عاشق هم باشیم
بیا نظمِ جهان را به هم بزنیم

Posted in: Health